Sklep št. 139 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Muta