Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Radlje ob Dravi za območje občine Muta v letu 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva