Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Radlje ob Dravi za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Radlje ob Dravi za obdobje 1986-1990 za območje občine Muta, v letu 2000 (prostorski plan občine Muta)

Predpisi, na katere predpis vpliva