Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radlje ob Dravi za območje Občine Muta v letu 2003 (Prostorski plan Občine Muta)

Predpisi, na katere predpis vpliva